ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

  Home ] Προσωπικό ] [ Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

Μαθήματα Εργαστηρίου


Εισαγωγή στην Ψηφιακή Λογική

Διδασκαλία: Αντωνακόπουλος Θεόδωρος, Φακωτάκης Νικόλαος

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o

Ύλη μαθήματος:

Δυαδικά Συστήματα: Ψηφιακά Συστήματα, Δυαδικοί Αριθμοί, Μετατροπή Αριθμών σε Μορφές με Άλλη Βάση, Συμπληρώματα, Δυαδικοί Αριθμοί με Πρόσημο, Δυαδικοί Κώδικες, Δυαδική Αποθήκευση και Καταχωρητές, Δυαδική Λογική.

Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες: Βασικοί Ορισμοί, Αξιωματικός Ορισμός της Άλγεβρας Boole, Βασικά Θεωρήματα και Ιδιότητες της Άλγεβρας Boole, Λογικές Συναρτήσεις, Κανονικές και Πρότυπες Μορφές, Άλλες Λογικές Πράξεις, Ψηφιακές Λογικές Πύλες.

Ελαχιστοποίηση σε Επίπεδο Πυλών: Η Μέθοδος του Χάρτη, Απλοποίηση γινομένου αθροισμάτων, Συνθήκες αδιαφόρου τιμής, Υλοποίηση με πύλες ΟΧΙ-ΚΑΙ και ΟΥΤΕ, Άλλες Διεπίπεδες Υλοποιήσεις, Συνάρτηση Αποκλειστικό–Ή. Γλώσσα Περιγραφής Υλικού, (HDL).

Συνδυαστική Λογιστική: Συνδυαστικά Κυκλώματα, Διαδικασία Ανάλυσης, Διαδικασία Σχεδιασμού, Δυαδικός Αθροιστής, Δεκαδικός Αθροιστής, Δυαδικός Πολλαπλασιαστής, Συγκριτής Μεγέθους, Αποκωδικοποιητές, Κωδικοποιητές, Πολυπλέκτες. HDL για Συνδυαστικά Κυκλώματα.

Σύγχρονη Ακολουθιακή Λογική: Εισαγωγή, Μανδαλωτές, Flip – Flops.

Περισσότερες πληροφορίες: http://eclass.upatras.gr/courses/EE694/


Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών

Διδασκαλία: Λογοθέτης Μιχαήλ

Εργαστήριο: Αντωνακόπουλος Θεόδωρος, Κουκιάς Μιχαήλ, Μουρτζόπουλος Ιωάννης, Δερματάς Ευάγγελος

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5o

Ύλη μαθήματος:

Εισαγωγή: Έννοια και μοντέλο επικοινωνίας. Βασικά μέρη και πόροι τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα. Παραδείγματα. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Αναλογική μετάδοση: Γραμμικές μέθοδοι διαμόρφωσης. Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation). Αποδιαμόρφωση. Διαμόρφωση Γωνίας. Διαμόρφωση Συχνότητας (Frequency Modulation). Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Σήματος FM. Επίδραση Θορύβου στην αναλογική μετάδοση. Πολυπλεξία σημάτων.

Διακριτή αναπαράσταση αναλογικών κυματομορφών: Θεώρημα δειγματοληψίας (επανάληψη). Ψηφιοποίηση (κβάντιση) αναλογικού σήματος. Θόρυβος κβάντισης. Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM) και παραλλαγές. Ψηφιακή μετάδοση βασικής ζώνης: Μοντέλο Ψηφιακής Μετάδοσης βασικής ζώνης. Γεωμετρική αναπαράσταση σημάτων. Ο χώρος σημάτων. Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση. Το κανάλι προσθετικού λευκού Γκαουσιανού θορύβου (AWGN). Προσαρμοσμένο φίλτρο. Μετάδοση M-PAM βασικής ζώνης. Πιθανότητα Σφάλματος.

Ζωνοπερατή ψηφιακή μετάδοση: Μοντέλο Ζωνοπερατής Ψηφιακής μετάδοσης. Μιγαδική Περιβάλλουσα. Βαθυπερατό Ισοδύναμο Μοντέλο. Διαμόρφώσεις PSK, QAM και FSK. Πιθανότητα Σφάλματος. Παραδείγματα συστημάτων επικοινωνιών: Περιγραφή αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων επικοινωνιών.

Μαθηματικό Παράρτημα: Επανάληψη Τυχαίων Διαδικασιών και Βασικών Εννοιών Θεωρίας Σημάτων και Συστημάτων. Κρουστική Απόκριση Συστήματος. Γραμμικά Χρονικώς Αμετάβλητα Συστήματα. Στοχαστικές ανελίξεις. Στασιμότητα. Στατιστικοί μέσοι όροι, από κοινού ροπές, συσχέτιση. Φασματική Πυκνότητα Ισχύος. Παραδείγματα. Εργοδικότητα. Μετάδοση τυχαίων διαδικασιών μέσα από Γραμμικά Χρονικώς Αμετάβλητα Συστήματα. Η Γκαουσιανή τυχαία διαδικασία. Θόρυβος στενής ζώνης (narrowband).

Περισσότερες πληροφορίες: http://eclass.upatras.gr/courses/EE789/


Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ

Διδασκαλία: Κουλουρίδης Σταύρος

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6o

Ύλη μαθήματος:

Συνεχές μαγνητικό πεδίο

Νόμος του Ampere και Biot-Savart και η χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων. Μαγνητοστατικό Πεδίο στα υλικά - οριακές συνθήκες. Νόμος του Faraday. Δυναμική ενέργεια μαγνητικού πεδίου, ορισμός επαγωγής.

Χρονικά μεταβαλλόμενα πεδία

Εξισώσεις Maxwell. Ρεύμα μετατόπισης. Εξίσωση κύματος. Εξίσωση διάχυσης. Ενέργεια και ροή ισχύος - Θεώρημα Poynting. Αρμονική χρονική εξάρτηση. Στιγμιαία τιμή και μιγαδική παράσταση. Εξισώσεις Helmholtz.

Κύματα και διάδοση

Επίπεδα κύματα. Διάδοση επίπεδου κύματος σε μονωτικά και αγώγιμα μέσα. Πόλωση επίπεδου κύματος. Επιδερμικό φαινόμενο. Ανάκλαση και διάθλαση επιπέδων κυμάτων. Παράλληλη και κάθετη πόλωση. Νόμος ανάκλασης. Νόμος του Snell. Κρίσιμη γωνία. Ολική ανάκλαση, γωνία Brewster. Κάθετη και πλάγια πρόσπτωση σε αγώγιμα και διηλεκτρικά μέσα. Σταθερές διαδόσεως. Τύποι κυμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eclass.upatras.gr/courses/EE646/


Μικροκύματα

Διδασκαλία: Κουλουρίδης Σταύρος

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o

Ύλη μαθήματος:

Θεωρία γραμμών μεταφοράς

Κυκλωματική περιγραφή με συγκεντρωμένα στοιχεία. Ηλεκτρομαγνητική περιγραφή και κατανεμημένες παράμετροι. Οι εξισώσεις Τηλεγράφου. Τερματισμός γραμμής χωρίς απώλειες. Χάρτης Smith. Μετασχηματιστής λ/4. Προσαρμογή πηγής και τερματισμού γραμμής μεταφοράς. Γραμμές μεταφοράς με απώλειες.

Γραμμές μεταφοράς και κυματοδηγοί

Γενικές λύσεις για ΤΕ, ΤΜ και ΤΕΜ κύματα. Κυματοδηγός παραλλήλων πλακών. Ορθογώνιος κυματοδηγός. Κυκλικός κυματοδηγός. Ομοαξονική γραμμή. Γραμμή Ταινίας. Μικροταινία.

Θεωρία Μικροκυματικών Δικτύων

Σύνθετη αντίσταση και ισοδύναμες τάσεις και ρεύματα. Μήτρες σύνθετης αντίστασης και επιδεκτικότητας. Μήτρα σκέδασης. Μήτρα μετάδοσης (ABCD παράμετροι). Διαγράμματα ροής σήματος.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eclass.upatras.gr/courses/EE791/


Θεωρία Κεραιών

Διδασκαλία: Κωτσόπουλος Σταύρος, Κουλουρίδης Σταύρος

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o

Ύλη μαθήματος: Ακτινοβολία Στοιχειώδους Διπόλου. Ακτινοβολία οφειλομένη σε στάσιμο κύμα ρεύματος επί κεραίας. Ακτινοβολία οφειλομένη σε οδεύον κύμα ρεύματος επί κεραίας. Ακτινοβολία υπό γραμμικού συστήματος ευθυγράμμων κεραιών (διπόλων). Κέρδος κατευθυντικότητας κεραίας. Συστοιχίες κεραιών. Διαγράμματα ακτινοβολίας κεραιών. Είδη κεραιών (μελέτη παραμέτρων σχεδιασμού πειραματικές μετρήσεις). Ηλεκτρομαγνητική διάδοση σε υλικά μέσα που παρουσιάζουν διασπορά. Ενεργειακή πυκνότητα σε μέσα που παρουσιάζουν διασπορά. Διηλεκτρική επιδεκτικότητα πλάσματος υπό την επήρεια στατικού μαγνητικού πεδίου. Ακτινοβολία διπόλων κεραιών εντός πλάσματος ομοιογενές ισότροπο ψυχρό πλάσμα ομοιογενές ισότροπο θερμό πλάσμα. Διάδοση σφαιρικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στον ελεύθερο χώρο ανάλυση σφαιρικού κύματος σε επίπεδα και οιωνεί επίπεδα κύματα στο κενό. Διάδοση σφαιρικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων εντός κυματοδηγού. Ηλεκτρομαγνητική διάδοση σε συνεχή μη ομογενή μέσα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://eclass.upatras.gr/courses/EE635/


Εργαστηριακές Εφαρμογές Θεωρίας Κεραιών και Μικροκυμάτων

Διδασκαλία: Κωτσόπουλος Σταύρος, Κουλουρίδης Σταύρος

Εργαστήριο: Κωτσόπουλος Σταύρος, Κουλουρίδης Σταύρος, Περράκη Βασιλική

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o

Ύλη μαθήματος: Μελέτη λυχνίας Klystron ανακλάσεως. Χρήση, χαρακτηριστικές, απόδοση. Μελέτη διόδου Gunn. Μελέτη χαρακτηριστικής γεννήτριας. Μέτρηση μήκους κύματος και συχνότητας σε κυματοδηγό και στον αέρα. Λόγος Τάσεως Στάσιμων Κυμάτων (VSWR/Voltage Standing Wave Ratio). Εξασθένηση γραμμών μεταφοράς. Μέτρηση Μικροκυματικών δικτύων. Διάγραμμα Ακτινοβολίας Διαφόρων τύπων κεραιών. Διερεύνηση τεχνικών χαρακτηριστικών κεραιών. Χρήση αναλυτή δικτύων για τη μέτρηση μικροκυματικών μεγεθών. Ανάλυση γραμμών με τη χρήση Ανακλασίμετρου στο Πεδίο του χρόνου (TDR/Time Domain Reflectometer). Ραντάρ. Εφαρμογές: Μελέτη φαινόμενου Doppler και εξίσωση ραντάρ. Χρήση αναλυτή φάσματος (Spectrum Analyzer) για μελέτη τεχνικών παραμέτρων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eclass.upatras.gr/courses/EE852/


Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα

Διδασκαλία: Αντωνακόπουλος Θεόδωρος

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o

Ύλη μαθήματος: Γενικές αρχές ανάπτυξης επικοινωνιακών διατάξεων και συστημάτων. Μοντελοποίηση επικοινωνιακών διατάξεων και συστημάτων. Μοντέλα εκπομπού και δέκτη. Παράμετροι προσομοίωσης και εκτίμηση απόδοσης. Βελτιστοποίηση. Παραδείγματα εφαρμογής αρχών προσομοίωσης σε επικοινωνιακά συστήματα μετάδοσης δεδομένων. Αρχιτεκτονική επικοινωνιακών συσκευών. Διατάξεις και αρχιτεκτονική υλικού επικοινωνιακών συστημάτων. Υλοποίηση επικοινωνιακών διαδικασιών και αλγορίθμων. Ειδικού σκοπού μικροελεγκτές και επεξεργαστές σήματος για επικοινωνιακά συστήματα. Αρχιτεκτονική μονάδων αναγνώρισης και χαρακτηρισμού του καναλιού και των συνθηκών θορύβου. Αρχιτεκτονική μονάδων κωδικοποίησης, διαμόρφωσης, συγχρονισμού, αποδιαμόρφωσης και αποκωδικοποίησης. Παράδειγμα πομποδέκτη βασικής ζώνης πολλαπλών επιπέδων. Μεθοδολογία ανάπτυξης πρωτοκόλλων. Μηχανισμοί σύνθεσης και επαλήθευσης. Παράδειγμα πρωτοκόλλων ελέγχου ροής και σηματοδοσίας φυσικού επιπέδου. Ολοκλήρωση υλικού-λογισμικού. Έλεγχος διαλειτουργικότητας επικοινωνιακών συσκευών. Παραδείγματα ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και ελέγχου επικοινωνιακών διατάξεων και συστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://eclass.upatras.gr/courses/EE684/


Μικροκυματικές διατάξεις

Διδασκαλία: Κουλουρίδης Σταύρος

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o

Ύλη μαθήματος:

Προσαρμογή σε μικροκυματικά κυκλώματα

Προσαρμογή με συγκεντρωμένα στοιχεία. Προσαρμογή με ένα και δύο βραχυκυκλωμένα/ανοιχτοκυκλωμένα στελέχη. Προσαρμογή με μετασχηματιστές λ/4. Κριτήριο Bode-Fano.

Διαιρέτες Ισχύος και Κατευθυντικοί Συζεύκτες

Βασικές ιδιότητες, Διαιρέτες ισχύος τύπου Τ, Διαιρέτης Ισχύος Wilkinson, Υβριδικό 90ο, Συζεύκτες συζευγμένων γραμμών, Υβριδικό 180ο.

Μικροκυματικά Αντηχεία

Εν σειρά και παράλληλα κυκλώματα συντονισμού. Αντηχεία γραμμών μεταφοράς. Τετραγωνικές Κοιλότητες κυματοδηγών. Διηλεκτρικά Αντηχεία.

Μικροκυματικά φίλτρα

Περιοδικές διατάξεις. Μέθοδοι σχεδίασης φίλτρων. Μετασχηματισμοί φίλτρων. Χαμηλοπερατά φίλτρα βηματικής αντίστασης. Φίλτρα συζευγμένων γραμμών.

Μικροκυματικές πηγές

Λυχνίες Klystron, Magnetron, Οδεύοντος κύματος TWT, δίοδοι Impatt, Gunn, Varactor, Tunnel.

Μικροκυματικές τηλεπικοινωνίες

Βιολογικές επιδράσεις των μικροκυμάτων

Χρήση λογισμικού σχεδίασης και ανάλυσης Μικροκυματικών διατάξεων

Προσαρμογή βαθμίδας ενισχυτή σε είσοδο και έξοδο. Σχεδίαση πολύθυρου στοιχείου, κατασκευή, μέτρηση.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eclass.upatras.gr/courses/EE775/

 


Home ] Προσωπικό ] [ Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]