ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

  Home ] Προσωπικό ] [ Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

 

Μαθήματα Εργαστηρίου


Εισαγωγή στην Ψηφιακή Λογική

Διδασκαλία: Αντωνακόπουλος Θεόδωρος, Φακωτάκης Νικόλαος

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o

Ύλη μαθήματος:

Δυαδικά Συστήματα: Ψηφιακά Συστήματα, Δυαδικοί Αριθμοί, Μετατροπή Αριθμών σε Μορφές με Άλλη Βάση, Συμπληρώματα, Δυαδικοί Αριθμοί με Πρόσημο, Δυαδικοί Κώδικες, Δυαδική Αποθήκευση και Καταχωρητές, Δυαδική Λογική.

Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες: Βασικοί Ορισμοί, Αξιωματικός Ορισμός της Άλγεβρας Boole, Βασικά Θεωρήματα και Ιδιότητες της Άλγεβρας Boole, Λογικές Συναρτήσεις, Κανονικές και Πρότυπες Μορφές, Άλλες Λογικές Πράξεις, Ψηφιακές Λογικές Πύλες.

Ελαχιστοποίηση σε Επίπεδο Πυλών: Η Μέθοδος του Χάρτη, Απλοποίηση γινομένου αθροισμάτων, Συνθήκες αδιαφόρου τιμής, Υλοποίηση με πύλες ΟΧΙ-ΚΑΙ και ΟΥΤΕ, Άλλες Διεπίπεδες Υλοποιήσεις, Συνάρτηση Αποκλειστικό–Ή. Γλώσσα Περιγραφής Υλικού, (HDL).

Συνδυαστική Λογιστική: Συνδυαστικά Κυκλώματα, Διαδικασία Ανάλυσης, Διαδικασία Σχεδιασμού, Δυαδικός Αθροιστής, Δεκαδικός Αθροιστής, Δυαδικός Πολλαπλασιαστής, Συγκριτής Μεγέθους, Αποκωδικοποιητές, Κωδικοποιητές, Πολυπλέκτες. HDL για Συνδυαστικά Κυκλώματα.

Σύγχρονη Ακολουθιακή Λογική: Εισαγωγή, Μανδαλωτές, Flip – Flops.

Περισσότερες πληροφορίες: http://eclass.upatras.gr/courses/EE694/


Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών

Διδασκαλία: Λογοθέτης Μιχαήλ

Εργαστήριο: Αντωνακόπουλος Θεόδωρος, Κουκιάς Μιχαήλ, Μουρτζόπουλος Ιωάννης, Δερματάς Ευάγγελος

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5o

Ύλη μαθήματος:

Εισαγωγή: Έννοια και μοντέλο επικοινωνίας. Βασικά μέρη και πόροι τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα. Παραδείγματα. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Αναλογική μετάδοση: Γραμμικές μέθοδοι διαμόρφωσης. Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation). Αποδιαμόρφωση. Διαμόρφωση Γωνίας. Διαμόρφωση Συχνότητας (Frequency Modulation). Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Σήματος FM. Επίδραση Θορύβου στην αναλογική μετάδοση. Πολυπλεξία σημάτων.

Διακριτή αναπαράσταση αναλογικών κυματομορφών: Θεώρημα δειγματοληψίας (επανάληψη). Ψηφιοποίηση (κβάντιση) αναλογικού σήματος. Θόρυβος κβάντισης. Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM) και παραλλαγές. Ψηφιακή μετάδοση βασικής ζώνης: Μοντέλο Ψηφιακής Μετάδοσης βασικής ζώνης. Γεωμετρική αναπαράσταση σημάτων. Ο χώρος σημάτων. Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση. Το κανάλι προσθετικού λευκού Γκαουσιανού θορύβου (AWGN). Προσαρμοσμένο φίλτρο. Μετάδοση M-PAM βασικής ζώνης. Πιθανότητα Σφάλματος.

Ζωνοπερατή ψηφιακή μετάδοση: Μοντέλο Ζωνοπερατής Ψηφιακής μετάδοσης. Μιγαδική Περιβάλλουσα. Βαθυπερατό Ισοδύναμο Μοντέλο. Διαμόρφώσεις PSK, QAM και FSK. Πιθανότητα Σφάλματος. Παραδείγματα συστημάτων επικοινωνιών: Περιγραφή αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων επικοινωνιών.

Μαθηματικό Παράρτημα: Επανάληψη Τυχαίων Διαδικασιών και Βασικών Εννοιών Θεωρίας Σημάτων και Συστημάτων. Κρουστική Απόκριση Συστήματος. Γραμμικά Χρονικώς Αμετάβλητα Συστήματα. Στοχαστικές ανελίξεις. Στασιμότητα. Στατιστικοί μέσοι όροι, από κοινού ροπές, συσχέτιση. Φασματική Πυκνότητα Ισχύος. Παραδείγματα. Εργοδικότητα. Μετάδοση τυχαίων διαδικασιών μέσα από Γραμμικά Χρονικώς Αμετάβλητα Συστήματα. Η Γκαουσιανή τυχαία διαδικασία. Θόρυβος στενής ζώνης (narrowband).

Περισσότερες πληροφορίες: http://eclass.upatras.gr/courses/EE789/


Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα

Διδασκαλία: Αντωνακόπουλος Θεόδωρος

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o

Ύλη μαθήματος: Γενικές αρχές ανάπτυξης επικοινωνιακών διατάξεων και συστημάτων. Μοντελοποίηση επικοινωνιακών διατάξεων και συστημάτων. Μοντέλα εκπομπού και δέκτη. Παράμετροι προσομοίωσης και εκτίμηση απόδοσης. Βελτιστοποίηση. Παραδείγματα εφαρμογής αρχών προσομοίωσης σε επικοινωνιακά συστήματα μετάδοσης δεδομένων. Αρχιτεκτονική επικοινωνιακών συσκευών. Διατάξεις και αρχιτεκτονική υλικού επικοινωνιακών συστημάτων. Υλοποίηση επικοινωνιακών διαδικασιών και αλγορίθμων. Ειδικού σκοπού μικροελεγκτές και επεξεργαστές σήματος για επικοινωνιακά συστήματα. Αρχιτεκτονική μονάδων αναγνώρισης και χαρακτηρισμού του καναλιού και των συνθηκών θορύβου. Αρχιτεκτονική μονάδων κωδικοποίησης, διαμόρφωσης, συγχρονισμού, αποδιαμόρφωσης και αποκωδικοποίησης. Παράδειγμα πομποδέκτη βασικής ζώνης πολλαπλών επιπέδων. Μεθοδολογία ανάπτυξης πρωτοκόλλων. Μηχανισμοί σύνθεσης και επαλήθευσης. Παράδειγμα πρωτοκόλλων ελέγχου ροής και σηματοδοσίας φυσικού επιπέδου. Ολοκλήρωση υλικού-λογισμικού. Έλεγχος διαλειτουργικότητας επικοινωνιακών συσκευών. Παραδείγματα ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και ελέγχου επικοινωνιακών διατάξεων και συστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://eclass.upatras.gr/courses/EE684/


 


Home ] Προσωπικό ] [ Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]